domingo, 22 de febrero de 2009

HERBAS DE PRATA BUSCA DÚAS GALEGAS SOBRANCEIRAS PARA O DÍA DA MULLER**en castellano abajo**HERBAS DE PRATA BUSCA DÚAS GALEGAS SOBRANCEIRAS PARA O DÍA DA MULLER(Bos Aires, 21 de febreiro) – O colectivo de galegas na emigración Herbas de Prata conmemorará o Día Internacional da Muller nunha xornada colectiva convocada ademáis polos centros Noia-Rianxo e Santa Comba de Xallas e na que, por terceiro ano repetirán a homenaxe a dúas mulleres. Como sempre, eses dous nomes xurdirán dunha votación aberta na súa páxina e para a que veñen de abrir a postulación a todas as persoas que queiran participar suxerindo candidatas ao seu enderezo electrónico herbasdeprata@gmail.com


Herbas de Prata instituiu a entrega dun recoñecemento como xeito de botar luz sobre esas mulleres que na súa vida visible ou privada colaboraron e garantiron a pervivenza da cultura galega na Arxentina. "Non queremos falar de premios porque nós buscamos só destacar e agradecer", explican.


Para iso, volverán entregar a distinción Rosalía (que simbolizan cunha roseira para a homenaxeada) para agradecer a esas mulleres que levan unha vida de loita pública nalgunha causa nobre. O ano 2007 esa roseira quedou nas mans -por votación aberta- da nai da Praza de Maio Dionisia López Amado á que todos alcumaban "la gallega de la zona norte" e no ano 2008 foi para a lendaria actriz e xornalista Maruxa Boga.Por outra banda, tamén entregarán o recoñecemento bautizado Virxinia Pereira (representado por unha cameleira para a muller que o leve) para facer público o traballo anónimo desas galegas que co seu labor privado, contribuíron ao desenvolvemento das súas familias e souberon sementar neles o amor e o respecto pola súa orixe galega. O ano 2007 foi para María Rosa Iglesias, una compostelá chegada a Bos Aires con 5 anos e o ano pasado quedou por primeira vez en dúas mulleres moi admiradas e queridas na colectividade: Isabel Varela, pola súa loita e traballo xeneroso na Federación de Sociedades Galegas e na Sociedade Fillos do Concello de Boiro na Arxentina, e Lola Rial de Fernández, polo seu exemplo de vida e traballo amoroso para os integrantes dunha das asociacións mais activas da colectividade galega en Buenos Aires, a Fundación Xeito Novo.Calquera pode achegar ata o domingo día 22 de febreiro o nome de galegas na Arxentina para os dous homenaxes con só mandar un correo ao enderezo herbasdeprata@gmail.com cunha breve explicación dos motivos desa proposta. Eses nomes poderán ser votados públicamente no blog de Herbas de Prata http://www.herbasdeprata.blogspot.com/ dende o luns 23 de febreiro ata o sábado 7 de marzo ás 18 horas.A asociación civil Herbas de Prata xurdiu no ano 2007 en Bos Aires coa intención de achegarse ás galegas da diáspora para pensar e traballar por e para elas. O colectivo está integrado por persoas de todas as idades e de todas as profesións que, de xeito transversal ás institucións e asociacións da colectividade galega na Arxentina e tamén fora dela, buscan abrir posibilidades de debate e proxectos colectivos enfocados nas galegas.
Máis información: herbasdeprata@gmail.com

*****************************

HERBAS DE PLATA BUSCA DOS GALLEGAS DESTACADAS PARA EL DÍA DE LA MUJER(Buenos Aires, 21 de febrero) – La asociación civil de gallegas en la emigración Herbas de Prata conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una jornada colectiva organizada además por los centros Noia-Rianxo y Santa Comba de Xallas en la que, por tercer año, repetirán el homenaje a dos mujeres. Como siempre, esos dos nombres surgirán de una votación abierta en su página para la que acaban de abrir la postulación a todas las personas que quieran participar sugiriendo candidatas a su dirección electrónica herbasdeprata@gmail.comHerbas de Prata instauró la entrega de un reconocimiento como manera de visibilizar a esas mujeres que en su vida pública o personal colaboraron y garantizaron la supervivencia de la cultura gallega en la Argentina. "No queremos hablar de premios porque nosotras buscamos sólo destacar y agradecer", explican.Para eso, volverán a entregar la distinción Rosalía (que simbolizan con un rosal para la homenajeada) para agradecer a esas mujeres que llevan una vida de lucha pública en alguna causa noble. El año 2007 ese rosal quedó en las manos -por votación abierta- de la madre de la Plaza de Mayo Dionisia López Amado a la que todos apodaban "la gallega de la zona norte" y en el año 2008 fue para la legendaria actriz y periodista Maruxa Boga.Por otra parte, también entregarán el reconocimiento bautizado Virxinia Pereira (representado por una camelia para la mujer que lo lleve) para hacer público el trabajo anónimo de esas gallegas que con su labor personal, contribuyeron al desarrollo de sus familias y supieron sembrar en ellos el amor y el respeto por su origen gallego. El año 2007 fue para María Rosa Iglesias, una compostelana llegada a Buenos Aires con 5 años, y el año pasado quedó por primera vez en dos mujeres muy admiradas y queridas en la colectividad: Isabel Varela, por su lucha y trabajo generoso en la Federación de Sociedades Gallegas y en la Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Boiro en la Argentina, y Lola Rial de Fernández, por su ejemplo de vida y trabajo amoroso para los integrantes de una de las asociaciones más activas de la colectividad, la Fundación Xeito Novo.Cualquiera puede acercar hasta el domingo 22 de febrero el nombre de gallegas en la Argentina para los dos homenajes con sólo mandar un correo a la dirección herbasdeprata@gmail.com con una breve explicación de los motivos de esa propuesta. Esos nombres podrán ser votados públicamente en el blog de Herbas de Prata http://www.herbasdeprata.blogspot.com desde el lunes 23 de febrero hasta el sábado 7 de marzo a las 18 horas.La asociación civil Herbas de Prata surgió en el año 2007 en Buenos Aires con la intención de acercarse a las gallegas de la diáspora para pensar y trabajar por y para ellas. El grupo está integrado por personas de todas las edades y de todas las profesiones que, de manera transversal a las instituciones y asociaciones de la colectividad gallega en la Argentina y también fuera de ella, buscan abrir posibilidades de debate y proyectos colectivos.Más información: herbasdeprata@gmail.com

1 comentario:

Anónimo dijo...

Faltó la Roseira 2009 que la recibió la Directora-Fundadora del Centro Cultural Rosalía de Castro Roac 2045 Escritora Stella Maris Latorre. Verónica Amparo Fasano Pérez. amparo19671968@hotmail.com